nam

, ao len doi, phim tet moi nhat, rem, bot yen mach nguyen chat, du hoc malaysia, dang ky ma vach, son ohui, ao doi mua dong

Người tiền nhiệm

Nhà giáo Nguyễn Hoàng Liệt, hiện là Phó trưởng phòng GD-ĐT quận Thốt NốtLà hiệu trưởng đầu tiên của trường THCS TT Thốt Nốt sau khi trường C2,3 Thốt Nốt tách cấp 2 khỏi cấp 3

Báo cần Thơ
Violympic
Bộ GD-ĐT
Go Online
UBND Thành phố Cần Thơ
Sở GD & ĐT Cần Thơ

Hướng dẫn và Mẫu cuộc thi liên môn, tích hợp

Chủ nhật - 28/12/2014 19:33
Hướng dẫn và mẫu phụ lục Học sinh, giáo viên nghiên cứu và thực hiện theo mẫu hoặc download tại đây http://thcsthotnot.edu.vn/index.php/vi/download/Tai-lieu/Cong-van-388/
UBND QUẬN THỐT NỐT
                PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Số:  388 /PGDĐT-THCS
V/v tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2014-2015
Thốt Nốt, ngày 16 tháng 12 năm 2014
 
 
                                 Kính gửi:
 - Trường THCS& THPT Tân Lộc;
 - Các trường THCS trực thuộc.
                                                 
      Thực hiện Công văn số 2379/SGDĐT-GDTrH, ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức 02 cuộc thi này trong năm học 2014-2015 như sau:
      I. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học
     1. Mục đích của Cuộc thi
- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;
- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm “học đi đôi với hành”;
- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.
      2. Nội dung của cuộc thi: Học sinh phát hiện vấn đề và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về một trong các chủ đề sau: hiểu biết về pháp luật, an toàn giao thông; phòng chống tham nhũng; bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên và môi trường biển, đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
3. Đối tượng dự thi: Thí sinh là học sinh trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT); học viên bổ túc trung học cơ sở (BTTHCS), bổ túc trung học phổ thông (BTTHPT).
4. Sản phẩm dự thi: Sản phẩm dự thi là một bài viết của 01 thí sinh hoặc nhóm 02 thí sinh, chưa được công bố, dài không quá 3000 từ, dung lượng không quá 10MB. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả  theo đúng Phụ lục I kèm theo.
Mỗi hồ sơ dự thi của 01 học sinh hoặc nhóm 02 học sinh gồm bài dự thi in thành 2 bản và 01 đĩa CD (hoặc DVD) ghi đầy đủ nội dung bài dự thi và các phụ lục.
5. Tổ chức cuộc thi 
- Các trường THCS trực thuộc và THCS&THPT Tân Lộc phát động cuộc thi trong toàn thể đơn vị .
- Thí sinh (hoặc nhóm thí sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi thí sinh được tham gia 01 bài dự thi. Các trường nhận bài dự thi của đơn vị mình và gửi về Phòng GD&ĐT.
- Các trường tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn không quá 10 bài dự thi/trường gửi về Phòng GDĐT, kèm theo Danh sách thí sinh dự thi và Báo cáo về công tác tổ chức cuộc thi tại trường mình, chậm nhất vào ngày 20/01/2015.
(Báo cáo công tác tổ chức cuộc thi tại trường gởi bằng văn bản in ra, có ký tên đóng dấu và đồng thời gởi qua địa chỉ email vanchuyen@cantho.edu.vn).
            - Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức chấm thi cấp quận để lựa chọn bài dự thi gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ. (Dự kiến tổ chức chấm thi cấp quận vào ngày 27/01/2015)
- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chấm bài dự thi để lựa chọn, xếp giải của cuộc thi và công bố kết quả cuộc thi vào tháng 4 năm 2015.
6. Tiêu chí chấm thi
- Tình huống đặt ra phải là tình huống thực tiễn; gần gũi, thiết thực; có thể giải quyết được bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của thí sinh dự thi.
- Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống;
- Nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi.
- Bài viết thể hiện được tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục, sự khéo léo trong việc nêu lên phương hướng vận dụng, kết hợp những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.
II. Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học
      1. Mục đích của cuộc thi
- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;
- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học;
- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học trên toàn quốc và thế giới.
2. Nội dung của cuộc thi: Xây dựng chủ đề dạy học có nội dung kiến thức liên quan trực tiếp đến hai hay nhiều môn học; thiết kế tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chuẩn bị thiết bị dạy học và học liệu để hỗ trợ hoạt động học của người học; thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế.
3. Đối tượng dự thi: Thí sinh là giáo viên THCS, THPT; giáo viên BTTHCS, BTTHPT. 
4. Sản phẩm dự thi
Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học (dung lượng không quá 30MB), bao gồm:
- Tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực;
- Thiết bị dạy học và học liệu hỗ trợ hoạt động học của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế: mô tả dụng cụ thí nghiệm, mô hình, vật thật; video clips, âm thanh, tranh, ảnh, bản đồ, sơ đồ, biểu đồ, sách, báo, tài liệu khoa học...;
- Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế, kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành: các đoạn video clip minh họa hoạt động dạy học điển hình; sản phẩm của các hoạt động và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh.
5. Hồ sơ dự thi
- Hồ sơ dự thi bao gồm:
+ Phiếu thông tin về giáo viên hoặc nhóm 02 giáo viên dự thi (Phụ lục II);
+ Phiếu mô tả hồ sơ dạy học (Phụ lục III);
+ Hồ sơ dạy học (dung lượng không quá 30MB).
- Mỗi hồ sơ dự thi của 01 giáo viên hoặc nhóm 02 giáo viên gồm bài dự thi in thành 2 bản và 01 đĩa CD ( hoặc DVD) ghi đầy đủ nội dung bài dự thi và các phụ lục.
6. Tổ chức cuộc thi
- Các trường phát động cuộc thi trong toàn thể giáo viên của đơn vị.
            - Giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi trên tinh thần tự nguyện và gửi hồ sơ dự thi về Phòng Giáo dục và Đào tạo, mỗi giáo viên có thể gửi một hay nhiều hồ sơ dự thi. Các trường tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn không quá 10 bài dự thi/trường gửi về Phòng GDĐT, đồng thời gửi kèm theo báo cáo công tác tổ chức cuộc thi tại trường, chậm nhất ngày 20/01/2015. (Báo cáo công tác tổ chức cuộc thi tại trường gởi bằng văn bản in ra, có ký tên đóng dấu và đồng thời gởi qua địa chỉ email vanchuyen@cantho.edu.vn).
            - Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức chấm để lựa chọn hồ sơ dự thi gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ. (Dự kiến tổ chức chấm thi cấp quận vào ngày 27/01/2015)
- Sở GD&ĐT tổ chức chấm bài dự thi để lựa chọn, xếp giải của cuộc thi và công bố kết quả cuộc thi vào tháng 4 năm 2015.
7. Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi
- Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của bài học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
- Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy bài học.
- Bảo đảm tính thực tiễn và tính khả thi: Nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học, phù hợp với điều kiện của nhà trường Việt Nam.
- Cách tổ chức dạy học: Các hoạt động dạy học được thiết kế hướng tới người học, động viên người học huy động được nhiều lĩnh vực kiến thức và kĩ năng khác nhau; thúc đẩy sự tìm tòi, khám phá, tự học của học sinh.
- Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá: Vận dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá hướng tới người học tích cực, hình thành và phát triển năng lực của học sinh như năng lực vận dụng tổng hợp, năng lực hợp tác, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề….
- Sử dụng thiết bị dạy học: Thiết bị dạy học được sử dụng một cách hợp lí, sáng tạo để hỗ trợ các hoạt động dạy, học và nâng cao hiệu quả dạy học.
- Kết quả dạy học: Các kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông và năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh.   
 
        Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường khẩn trương triển khai thực hiện./.
 
  KT. TRƯỞNG PHÒNG
                                                               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nơi nhận:
- Như kính gửi;                                                   
- Lưu: VT, NV.                                                                                      (Đã ký)
                                         
 
 
     Nguyễn Hoàng Liệt

Học sinh
Phụ lục I

Cấu trúc bài viết dự thi Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn
 để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học
(Kèm theo công văn số 4188/BGDĐT-GDTrH-GDTX  ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  A/ Trang bìa
  - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................
  - Phòng Giáo dục và Đào tạo:.........................................................
  - Trường .........................................................................................
  - Địa chỉ:.........................................................................................
  - Điện thoại:.....................................................................................
  - Email:............................................................................................
  - Thông tin về thí sinh (hoặc nhóm không quá 02 thí sinh):
  1. Họ và tên.....................................................................................
            Ngày sinh...................................        Lớp:.........................
  2. Họ và tên.....................................................................................
            Ngày sinh...................................        Lớp:.........................
  B/ Các trang tiếp theo
1. Tên tình huống
2. Mục tiêu giải quyết tình huống
3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống
4. Giải pháp giải quyết tình huống
5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống
Mô tả quá trình thực hiện, các tư liệu được sử dụng, các thiết bị sử dụng trong việc giải quyết tình huống
6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống
  Mô tả ý nghĩa, vai trò của việc giải quyết tình huống được lựa chọn đối với thực tiễn học tập và thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội./.

Giáo viên
Phụ lục II

Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi
(Kèm theo công văn số 4188/BGDĐT-GDTrH-GDTX  ngày 07 tháng 8 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  - Sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................
  - Phòng giáo dục và đào tạo (nếu là giáo viên THCS):.................
  - Trường .........................................................................................
  - Địa chỉ:.........................................................................................
            Điện thoại:...........................; Email:....................................
  - Thông tin về giáo viên (hoặc nhóm không quá 02 giáo viên):
  1. Họ và tên.....................................................................................
            Ngày sinh...................................                 Môn :.......................
Điện thoại:...........................; Email:....................................
  2. Họ và tên.....................................................................................
            Ngày sinh...................................        Môn :.......................
Điện thoại:...........................; Email:....................................
 

Phụ lục III
Phiếu mô tả hồ sơ dạy học dự thi của giáo viên
(Kèm theo công văn số 4188/BGDĐT-GDTrH-GDTX  ngày 07 tháng 8 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  1. Tên hồ sơ dạy học
2. Mục tiêu dạy học
- Cần mô tả kiến thức, kĩ năng, thái độ của những môn học nào, bài học nào sẽ đạt được trong bài học này.
- Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn nào để giải quyết các vấn đề bài học đặt ra.
3. Đối tượng dạy học của bài học
Mô tả về đối tượng học sinh: số lượng, lớp, khối lớp và những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo bài học.
4. Ý nghĩa của bài học
Mô tả ý nghĩa, vai trò của bài học đối với thực tiễn dạy học, thực tiễn đời sống xã hội.
5. Thiết bị dạy học, học liệu
Mô tả các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng trong dạy học.
Mô tả các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học của bài học.
6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học
Mô tả các hoạt động dạy học (mục tiêu, nội dung, cách tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hoạt động của học sinh, hoạt động của giáo viên) theo tiến trình dạy học đã thực hiện với học sinh trong thực tiễn.
7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập
Mô tả cách thức, tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.
8. Các sản phẩm của học sinh
Mô tả các sản phẩm của học sinh, minh chứng kết quả học tập của học sinh qua bài học./.

Tác giả bài viết: BGH

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 101 trong 25 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

  Đang truy cậpĐang truy cập : 3


  Hôm nayHôm nay : 645

  Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11954

  Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1072562

  Bản quyền: Trường THCS Thốt Nốt. Thiết kế: Tin học Vương Cường.

  Xem bản: Desktop | Mobile