nam

, ao len doi, phim tet moi nhat, rem, bot yen mach nguyen chat, du hoc malaysia, dang ky ma vach, son ohui, ao doi mua dong

Giới thiệu về trường

Trường trung học cơ sở Thốt Nốt được thành lập được thành lập từ năm 2004 (lúc đó trường mang tên THCS Thị Trấn Thốt Nốt). Tiền thân của trường THCS Thốt Nốt là trường trung học công lập Thốt Nốt được thành lập từ năm 1966 do thầy Nguyễn Như Lân làm Hiệu trưởng; đây là trường trung học công lập đầu...

Violympic
Bộ GD-ĐT
UBND Thành phố Cần Thơ
Go Online
Sở GD & ĐT Cần Thơ
Báo cần Thơ

Hướng dẫn và lịch thi kiểm tra học kỳ I NH 2012-2013

Thứ năm - 29/11/2012 21:31
Phụ huynh HS, HS, CB, GV xem hướng dẫn và lịch kiểm tra HK i NH 2012-2013
  UBND QUẬN THỐT NỐT                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       PHÒNG GD & ĐT                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Số:  55  /PGDĐT-GDTrH                              Thốt Nốt, ngày 26  tháng 11  năm 2012
     V/v hướng dẫn tổ chức kiểm tra 
học kỳ I cấp THCS năm học 2012-2013
                                                      
Kính gửi:     Hiệu trưởng  các trường THCS trực thuộc.
                                                                                                                      
        Thực hiện Công văn số 1615/SGDĐT-KT ngày 19/9/2012 của Sở GD-ĐT Cần Thơ về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ kiểm tra năm học 2012-2013, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thốt Nốt hướng dẫn các trường tổ chức kiểm tra học kỳ I cấp THCS năm học 2012-2013 như sau:
 
I. VIỆC RA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I:
   
    1. Đối với lớp 9:
    - Sở GD-ĐT Cần Thơ ra đề kiểm tra học kỳ I khối lớp 9 bao gồm 08 môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học và Sinh học.
  - Trường ra đề và tổ chức kiểm tra những môn còn lại.
   
    2. Đối với các khối lớp 6,7,8:
    - Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề kiểm tra học kỳ I các khối lớp 6,7,8 cho các trường THCS bao gồm các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học và Sinh học.  
  - Trường ra đề và tổ chức kiểm tra những môn còn lại.
 
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI LƯỢNG KIỂM TRA:
   
    1. Nội dung:
    Đề kiểm tra học kỳ I đối với các khối lớp sẽ được ra trong chương trình từ tuần thứ 1 đến tuần thứ 16.
   
    2. Hình thức kiểm tra:
    - Các môn: Ngữ văn, Toán học, Lịch sử và địa lý: 100% tự luận.
    - Các môn: Vật lý, Hoá học, Sinh học và Tiếng Anh: Kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan.
    - Các môn còn lại: Thực hiện hình thức kiểm tra theo hướng dẫn trong tập huấn chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức.
 
    3. Thời lượng kiểm tra:
    Thời gian làm bài: Ngữ văn và Toán 90 phút. Tiếng Anh 60 phút. Các môn còn lại 45 phút.
 
III. LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I:
   
 1. Lịch kiểm tra học kỳ I lớp 6:
 
Ngày
Kiểm tra
Buổi Môn
Kiểm tra
Thời gian làm bài Phát đề Tính giờ làm bài Hết giờ làm bài
19/12/2012
(Thứ tư)
Sáng Ngữ văn 90 phút 07g25 07g30 09g00
Vật lý 45 phút 09g40 09g45 10g30
20/12/2012
(Thứ năm)
Sáng Lịch sử 45 phút 07g25 07g30 08g15
Sinh học 45 phút 08g55 09g00 09g45
21/12/2012
(Thứ sáu)
Sáng Toán học 90 phút 07g25 07g30 09g00
Địa lý 45 phút 09g40 09g45 10g30
22/12/2012
(Thứ bảy)
Sáng Tiếng Anh 60 phút 07g25 07g30 08g30
 
 
 1. Lịch kiểm tra học kỳ I lớp 7 và 8:
 
Ngày
Kiểm tra
Buổi Môn
Kiểm tra
Thời gian làm bài Phát đề Tính giờ làm bài Hết giờ làm bài
19/12/2012
(Thứ tư)
Chiều Ngữ văn 90 phút 13g25 13g30 15g00
Vật lý 45 phút 15g40 15g45 16g30
20/12/2012
(Thứ năm)
Chiều Lịch sử 45 phút 13g25 13g30 14g15
Sinh học 45 phút 14g55 15g00 15g45
21/12/2012
(Thứ sáu)
Chiều Toán học 90 phút 13g25 13g30 15g00
Địa lý 45 phút 15g40 15g45 16g30
22/12/2012
(Thứ bảy)
Chiều Tiếng Anh 60 phút 13g25 13g30 14g30
Hoá học 8 45 phút 15g10 15g15 16g00
 
 
    3. Lịch kiểm tra học kỳ I lớp 9:
Ngày
Kiểm tra
Buổi Môn
Kiểm tra
Thời gian làm bài Phát đề Tính giờ làm bài Hết giờ làm bài
26/12/2012
(Thứ tư)
Sáng Ngữ văn 90 phút 07g25 07g30 09g00
Vật lý 45 phút 09g40 09g45 10g30
27/12/2012
(Thứ năm)
Sáng Lịch sử 45 phút 07g25 07g30 08g15
Sinh học 45 phút 08g55 09g00 09g45
28/12/2012
(Thứ sáu)
Sáng Toán học 90 phút 07g25 07g30 09g00
Địa lý 45 phút 09g40 09g45 10g30
29/12/2012
(Thứ bảy)
Sáng Hoá học 45 phút 07g25 07g30 08g15
Tiếng Anh 60 phút 08g55 09g00 10g00
 
 
 
                  
 
 
    * Lưu ý: Mở đề trước thời gian phát đề 15 phút.
    * Đối với các môn do trường ra đề, các trường tự chủ động quy định thời gian kiểm tra trong khoảng thời gian từ 19/12/2012 đến 29/12/2012 và tổ chức ra đề, sao in đề đảm bảo bí mật, đúng nội dung chương trình, cấu trúc đề quy định.
 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
    1. Thời gian đăng ký đề, nhận đề:
    - Đề kiểm tra học kỳ I được in đến từng học sinh và học sinh làm bài trực tiếp trên đề kiểm tra, không phải sử dụng giấy thi.
    - Việc đăng ký và nộp tiền in đề: Các trường đăng ký số phòng, số học sinh kiểm tra học kỳ I chậm nhất là ngày 05/12/2012 và nộp tiền in đề  trước ngày 17/12/2012. Người nhận: đ/c Chuyên-CB Phòng GD&ĐT.
    - Thời gian nhận đề:
        + Các khối lớp 6,7,8: Nhận đề vào lúc 14 giờ 00 ngày 18/12/2012 tại Hội trường  PGD&ĐT Thốt Nốt.
        + Khối lớp 9: Nhận đề vào lúc 14 giờ 00 ngày 25/12/2012 tại Hội trường  PGD&ĐT Thốt Nốt.
    - Người nhận đề kiểm tra là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng của trường và cử thêm giáo viên cùng đi để kiểm tra bì và vận chuyển đề.
 
    2. Một số vấn đề cần lưu ý:         
    - Các trường tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ I thật nghiêm túc. Mỗi trường thành lập hội đồng ra đề, sao in đề, coi thi, chấm thi theo qui chế thi. Chú ý sắp xếp phòng, chỗ ngồi cho HS không quá chật, xếp phòng kiểm tra theo thứ tự A, B, C của 1 khối lớp. Trong mỗi phòng thi phải có 2 giám thị. Cần thống nhất đáp án, biểu điểm trước khi chấm.
    - Quản lý chặt chẽ đề kiểm tra, bài kiểm tra. Đảm bảo nguyên tắc bí mật khi phân phối, chuyển tải về các điểm trường. Tuyệt đối không được tự ý điều chỉnh đề kiểm tra, thời gian và lịch kiểm tra.
    - Bài kiểm tra phải được cắt phách và phân phối cho các giáo viên bộ môn dạy cùng khối lớp chấm, không được giao bài kiểm tra của lớp nào cho giáo viên lớp đó chấm. Phải sắp xếp phòng đánh và cắt phách, phòng chấm bài, tuyệt đối không giao bài cho giáo viên mang về nhà chấm. Theo góp ý của Đoàn kiểm tra giảng dạy và học tập của Sở GD&ĐT trong tháng 3/2012, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng phải chỉ đạo chấm và chữa bài kiểm tra học kỳ I thật chính xác, đúng theo đáp án của Phòng và Sở GD&ĐT. Bài kiểm tra học kỳ phải phát cho học sinh xem và sửa bài đúng theo tiết quy định trong phân phối chương trình.
    - Trong thời gian kiểm tra học kỳ I, Sở GD-ĐT và Phòng GD&ĐT sẽ cử cộng tác viên thanh tra đến giám sát việc tổ chức kiểm tra ở các trường.
    - Các trường cần tập trung đánh giá rút kinh nghiệm về việc bồi dưỡng đổi mới phương pháp giảng dạy, giảm tải chương trình và kết quả học tập của học sinh theo cách đánh giá mới. Tập hợp các ý kiến của tổ CM, đánh giá tình hình thực hiện chương trình SGK, báo cáo thống kê kết quả từng bộ môn, từng loại về học lực, hạnh kiểm và những kiến nghị đề xuất về các lĩnh vực có liên quan. Báo cáo kết quả kiểm tra học kỳ I về PGD&ĐT chậm nhất ngày 04/01/2013. (Phòng GD&ĐT sẽ gởi các mẫu báo cáo cho các trường trước ngày 20/12/2012)
    - Đánh giá, xếp loại học sinh HK 1 năm học 2012-2013: Thực hiện theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD-ĐT.
       
         Phòng Giáo dục và Đào tạo Thốt Nốt yêu cầu Hiệu trưởng các trường tổ chức kỳ kiểm tra học kỳ I nghiêm túc, chặt chẽ, trung thực nhằm góp phần đánh giá khách quan chất lượng dạy và học của thầy và trò để có biện pháp nâng cao chất lượng ở học kỳ II. Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, liên hệ với tổ Nghiệp vụ Phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn giải quyết./.                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, NV.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
         PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
                      (Đã ký)
                     
Nguyễn Hoàng Liệt

     * Lưu ý:  
           - Các trường mail bảng Đăng ký đề kiểm tra về PGD-ĐT chậm nhất ngày 05/12/2012. Địa chỉ mail: vanchuyen@cantho.edu.vn
           - Tiền đề kiểm tra:
              Lớp 9: 9000đ/HS. Lớp 8: 9000đ/HS. Lớp 6 và lớp 7: 8000đ/HS. Lệ phí nộp trước ngày 17/12/2012, người nhận: đ/c chuyên – CB PGD&ĐT.
           - Phần nghe môn Tiếng Anh: Nghe đĩa. Phòng  GD&ĐT sẽ gởi mỗi  trường 3 đĩa / khối lớp, riêng trường THCS Thốt Nốt sẽ nhận 4 đĩa / khối lớp  (không thu tiền đĩa).

 
 

Tác giả bài viết: BGH

Nguồn tin: Phòng GD-ĐT

Tổng số điểm của bài viết là: 22 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

  Đang truy cậpĐang truy cập : 5


  Hôm nayHôm nay : 645

  Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11990

  Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1072598

  Bản quyền: Trường THCS Thốt Nốt. Thiết kế: Tin học Vương Cường.

  Xem bản: Desktop | Mobile