nam

, ao len doi, phim tet moi nhat, rem, bot yen mach nguyen chat, du hoc malaysia, dang ky ma vach, son ohui, ao doi mua dong

Sở GD & ĐT Cần Thơ
Báo cần Thơ
UBND Thành phố Cần Thơ
Bộ GD-ĐT
Violympic
Go Online

Tổ Tiếng Anh

Tổ trưởng Lê Văn Khôi

TỔ TIẾNG ANH

I – ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
a) Danh sách thành viên:


TT
Họ và tên Năm
sinh Trình độ
Văn hóa Hệ đào tạo Ghi chú
CĐSP ĐHSP
1 Lê Văn Khôi 1971 TN C3 x Tổ trưởng
2 Nguyễn Hiếu Tường 1978 TN C3 x Tổ phó
3 Nguyễn Thị Trinh 1964 TN C3 x
4 Nguyễn Thị Minh Thư 1977 TN C3 x
5 Đỗ Thị Quốc Hương 1978 TN C3 x
6 Mai Thị Diệu Hiền 1970 TN C3 x
7 Nguyễn Văn Trắng 1991 C3 x
8 Lê Bửu Kim Trâm 1980 TN C3 x
9 Nguyễn Thanh Tuyền 1984 TN C3 x
10 Trần Chí Cường 1978 TN C3 x
11 Ngô Thành Luyến 1978 TN C3 x
12 Lê Ngọc Anh Thư 1982 TN C3 x Thư viện

b) Những thuận lợi và khó khăn:
a . Thuaän lôïi :
- Ban giaùm hieäu raát quan taâm ñeán hoaït ñoäng chuyeân moân cuûa Toå.
- Taát caû giaùo vieân trong toå ñeàu coù trình ñoä ñaït chuaån vaø treân chuaån .
- Löïc löôïng giaùo vieân naêng noå nhieät tình trong giaûng daïy, coù nhieàu phöông phaùp trong toå chöùc quaûn lyù hoïc sinh.
- Caùc thaønh vieân trong toå luoân theå hieän tinh thaàn ñoaøn keát, nhaát trí cao.
b . Khoù khaên :
- Đoà duøng daïy hoïc phuïc vuï giaûng daïy coøn nhieàu haïn cheá .
- Vieäc ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy coøn luùng tuùng.
- Moâi tröôøng xaõ hoäi vaãn coøn taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán giaùo duïc trong nhaø tröôøng .

II. NHỮNG NHIỆM VỤ ĐÃ THỰC HIỆN:
1. Công tác chính trị tư tưởng:
- Tất cả các thành viên chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.
- Tham gia đầy đủ và nghiêm túc các đợt học chính trị và Nghị quyết của Đảng.
2. Công tác chuyên môn:
- Chương trình cấp học được các giáo viên trong tổ thực hiện nghiêm túc, không cắt xén.
- Hồ sơ sổ sách của các giáo viên có đủ theo quy định.
- Luôn thực hiện tốt quy chế thi, chấm chữa bài đúng theo qui định.
- Tổ luôn quan tâm đổi mới, nội dung phương pháp và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng tích cực, phát huy tính sáng tạo của học sinh. Tham gia nhiệt tình các ngày hội giảng của trường.
- Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng cách ra đề chung và xây dựng ngân hàng đề thi, ra đề cương ôn tập cho học sinh các khối.
- Việc bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên trong tổ được thực hiện tốt.
- Thao giảng, dự giờ đúng theo qui định, họp rút kinh nghiệm tiết dạy một cách nghiêm túc.
- Chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém
3. Công tác đoàn thể:
- Tham gia đầy đủ các phong trào của trường, phòng GD-ĐT Thốt Nốt, Sở GD-ĐT Cần Thơ phát động và đạt kết quả cao như đồ dùng dạy học tự làm, sáng kiến kinh nghiệm.
-
III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Năm học: 2009 - 2010
Giáo viên:
GVG cấp trường: 02
GVG cấp quận: 01
CSTĐCS: 02
ĐDDH cấp Quận: 04
ĐDDH cấp TP: 02
Học sinh:
* HSG cấp Quận: 11
* HSG cấp TP: 09

TỔ TRƯỞNG  

  Đang truy cậpĐang truy cập : 4

  Máy chủ tìm kiếm : 1

  Khách viếng thăm : 3


  Hôm nayHôm nay : 191

  Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6841

  Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1046283

  Bản quyền: Trường THCS Thốt Nốt. Thiết kế: Tin học Vương Cường.

  Xem bản: Desktop | Mobile