nam

, ao len doi, phim tet moi nhat, rem, bot yen mach nguyen chat, du hoc malaysia, dang ky ma vach, son ohui, ao doi mua dong

Báo cần Thơ
Bộ GD-ĐT
Go Online
Sở GD & ĐT Cần Thơ
UBND Thành phố Cần Thơ
Violympic

Đoàn TN CS Hồ Chí Minh

Bí thư Nguyễn Duy Thanh
      CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS THỐT NỐT
MỘT ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG VIỆC HỌC TẬP
VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

GIAI ĐOẠN 20014-2017
*****
I/ TRIỂN KHAI TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ KẾT QUẢ VỀ MẶT NHẬN THỨC.

Ban chỉ đạo Trường THCS Thốt Nốt đã cụ thể hóa chỉ đạo Chi Đoàn tổ chức bốn đợt học tập:

- Đợt 1: Học ba chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”, các tác phẩm về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Di chúc” của Bác (năm 2007).

- Đợt 2: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí, quan liêu”, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác và tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (năm 2008)

- Đợt 3: “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (năm 2009)

- Đợt 4: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”. (năm 2010) 

Kết quả:
Chi đoàn đã tổ chức được 03 buổi toạ đàm, nói chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập quán triệt chủ đề cho 150 lượt đoàn viên GV và 369 lượt đoàn viên học sinh tham dự.

Đã hướng dẫn và tổ chức cho đoàn viên đăng ký thực hiện theo chủ đề cuộc vận đông đã có 150 lượt đoàn viên của chi đoàn đã tham gia học tập đạt 100%.
II./ TỔ CHỨC HỌC TẬP LÀM THEO VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
1. Tổ chức học tập làm theo:
Chi đoàn Trường THCS Thốt Nốt đã triển khai thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ mới trong mọi lĩnh vực, mọi hoạt động của mỗi cán bộ, đoàn viên giáo viên và HS. Chi đoàn xây dựng các tiêu chí cụ thể và sát thực kết hợp xây dựng tiêu chí “Năm xây, Năm chống” cho cán bộ, đoàn viên, học sinh, luôn phát động các phong trào thi đua nhằm thực hiện cuộc vận động một cách có hiệu quả, phù hợp với đoàn viên và học sinh. Các nội dung hoạt động nhằm thực hiện cuộc vận động được đưa vào chương trình hành động và nghị quyết hàng tháng của Chi đoàn, Đội thiếu niên, cũng như các nội dung sinh hoạt định kỳ cụ thể và thiết thực.
Trong các buổi sinh hoạt đoàn, mỗi đoàn viên đều có bản đăng ký việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; định kỳ hàng tháng báo cáo những việc làm được và chưa được trước Chi đoàn, để cùng rút kinh nghiệm. Hàng năm, ngoài việc kiểm điểm, tự phê bình theo các nội dung được hướng dẫn, đoàn viên trong Chi đoàn phải kiểm điểm các nội dung đã đăng ký học tập và làm theo tấm gương của Bác.
2. Kết quả thực hiện: 
Chi đoàn, Liên đội tổ chức thành công hội thi về kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chi đoàn tổ chức cho đoàn viên hội thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh baèng hình thöùc toå chöùc chieáu phim “Hoà Chí Minh – Chaân dung moät con Ngöôøi” ñeå cho ñoaøn vieân theo doõi, sau ñoù ñaët caâu hoûi vaø ngöôøi xem traû lôøi ñuùng coù thöôûng (5/2007) và Hôi thi thuyết trình về Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (3/2008), Chi đoàn tröôøng ñaõ toå chöùc thaønh coâng Hoäi thi vaên ngheä vôùi chuû ñeà “ Haùt veà thaày coâ, ca ngôïi Ñaûng, Baùc Hoà vaø queâ höông ñaát nöôùc” (11/2009), Tham gia vieát baøi veà “Di chuùc Hoà Chí Minh soi saùng ñöôøng chuùng ta ñi” do Thaønh Ñoaøn phaùt ñoäng, keát quaû coù 04 cuộc với 350 lượt đoàn viên GV và HS tham dự, 
Liên đội tổ chức triển khai cuộc vận động đã có 60 bài dự thi viết và 38 đội viên dự thi kể chuyện.
Qua đợt tuyển chọn dự thi cấp Quận đối với đoàn viên dự thi 2 cuộc đạt 2 giải KK, đối với đội viên đạt 1giải nhất, 01 giải nhì. Dự thi cấp Thành Phố 01 giải nhất, 01 giải nhì.
Chi đoàn đã phân công đoàn viên luân phiên thuyết trình các đề tài về tấm gương đạo đức của Bác, đã duy trì thực hiện tốt việc đưa nội dung kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các buổi họp lệ định kỳ kết quả có 15 cuộc/ hơn 800 lượt đoàn viên tham dự.
Tổng kết phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2007 đến 2009 Chi đoàn trường THCS Thốt Nốt đạt được những kết quả các mặt cụ thể như sau:

- Dự thi, làm đồ dùng dạy học: có 3 cuộc/ 76 ñ/c tham gia ñaït 42 giaûi caáp tröôøng, thi Quận ñaït 12 giaûi, caáp TP ñaït 10 giaûi. Ngoaøi ra coøn coù treân 40 ñoà duøng daïy hoïc cuûa 30 ñoaøn vieân töï laøm ñeå phuïc vuï tieát daïy cho sinh ñoäng. 

- ĐVGV đăng ký dạy giỏi các cấp: cấp trường đăng ký 39 đạt 30, cấp quận đăng ký 20 đạt 18, cấp TP đăng ký 16 đạt 12 (trong đó có 2 giải II, 4 giải III, 4 giải KK và 2 giải công nhận). Ñoàng thôøi höôûng öùng naêm hoïc ñaåy maïnh öùng duïng CNTT, BCH chi ñoaøn keát hôïp vôùi Boä phaän chuyeân moân toå chöùc “Hoäi thi baøi giaûng baèng phöông tieän CNTT” caáp tröôøng coù 15 ñ/c tham gia keát quaû ñaït 12 ñ/c caáp tröôøng vaø 09 ñ/c caáp quaän, 01 ñ/c ñaït giaûi II caáp Tp.
- Thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; “Uống nước nhớ nguồn” nhân kỉ niệm các ngày lễ của dân tộc, đất nước, thăm, tặng quà cho gia đình có công với CM và gia đình neo đơn, thầy cô giáo về hưu 20 lượt với số tiền 4.000.000 đồng. - Thành lập các đội hình tình nguyện phù hợp hoạt động có chất lượng như: Ngân hàng máu sống 5 đ/c, tham gia hiến máu 41 đơn vị/ 41 ĐVGV tham gia, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống TNXH có 136 đ/c và 1300 HS tham gia, 100% ĐVGV không vi phạm TTATGT và TNXH, xây dựng sữa chữa nhà tình nghĩa 2.050.000 đồng.
- Tổ chức các hoạt động VHVN – TDTT: chào mừng ngày thành lập Đoàn và các ngày lễ trọng đại trong năm như, Đoàn-Đội tổ chức hội thi nét đẹp học đường gây quỹ khuyến học, khuyến tài với số tiền 45.500,000 đồng, toå chöùc giaûi boùng ñaù chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo VN 20/11, tham gia giaûi boùng ñaù Mừng Ñaûng Möøng Xuaân do Ñoaøn phöôøng Thoát Noát toå chöùc, tham gia giao löu boùng ñaù, caàu loâng vôùi tröôøng THCS Thuaän Höng chaøo möøng ngaøy mieàn Nam hoaøn toaøn giaûi phoùng, giao löu VHVN vôùi tieåu ñoaøn 8&9 có 24 cuộc/ 2120 lượt ĐVGV và HS tham gia. Giao lưu VHVN và sân chơi Nhịp sống tuổi trẻ với tân binh lên đường nhập ngũ tại phường đoàn Thốt Nốt và trao tặng 46 phần quà trị giá 1.410.000 đồng,
- Đoàn – Đội đăng ký đảm nhận các công trình phần việc: Kết quả 4 công trình thanh, thiếu niên với sự tham gia của 100% ĐVGV và Đội viên trị giá 35.531000 đồng. 
- Tăng cường các hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa Chi đoàn trường với lực lượng vũ trang, các đơn vị đóng quân trên địa bàn Tiểu đoàn 8&9, và các đơn vị bạn Trường THCS Trung Nhứt, Trung Kiên, Thuận Hưng, Vĩnh Trinh, Thới Thuận, Thới Thuận 1, Đoàn Ủy Công an Quận Thốt Nốt. với 2 đội/ 150 thành viên tham gia.
- Đoàn – Đội – CTĐ phối hợp tổ chức chương trình “Vòng tay bè bạn” ñeå hoã trôï vaø giuùp ñôõ nhöõng HS coù hoaøn caûnh khoù khaên keát quaû coù: 3355 quyeån taäp, saùch GK 1244 boä thuoäc khoái 6,7,8,9, aùo traéng quaàn taây 450 caùi, caëp 11 caùi, vieát 182 caây, đoàng thôøi quyeân goùp uûng hoä 2 HS gaëp beänh hieåm ngheøo Tröôøng TH Thoát Noát 2 vaø 3 vaø em Vuõ lôùp 9A9 moå tim vôùi soá tieàn 5.850.000 ñoàng.
- ÑVGV nhaän ñôõ ñaàu hoïc sinh yeáu keùm, coù hoaøn caûnh khoù khaên:
Vôùi taám loøng taát caû vì hoïc sinh thaân yeâu, BCH ñaõ vaän ñoäng 45 ñ/c ÑVGV tham gia giuùp ñôõ 45 hoïc sinh ngheøo, coù hoaøn caûnh khoù khaên baèng tieàn, taäp, saùch, quaàn aùo, duïng cuï hoïc taäp trò giaù 16.500.000 ñoàng.
- Tiếp tục triển khai cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vi phạm trong học tập, kiểm tra và thi cử góp phần tạo môi trường giáo dục lành mạnh. Vôùi muïc tieâu ñeà ra ñaàu naêm hoïc laø “Laáy chaát löôïng daïy vaø hoïc laøm ñaàu” cho neân taát caû 100% ÑVGV kí cam keát khoâng vi phaïm “Hai khoâng vôùi boán noäi dung”.
- Chi đoàn đã giôùi thieäu 25 ĐVGV öu tuù cho Ñaûng xem xeùt, đã phát triển 17 đảng viên. - Phân loại đoàn viên: 98% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 2% hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Xeáp loaïi chi ñoaøn 4 naêm lieàn: VÖÕNG MAÏNH
- Chi ñoaøn ñaït danh hieäu tieân tieán hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh do Thaønh UÛy vaø Thaønh Ñoaøn Tp Caàn Thô trao taëng.
=> Ngoài ra chi đoàn cũng được bình chọn 11 cá nhân tuyên dương điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. có 02 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua được Phường đoàn Thốt Nốt chọn lựa tham dự gương mặt điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Quận đoàn Thốt Nốt tổ chức. 


3. Đánh giá ưu điểm và tồn tại:

* Ưu điểm: Đoàn viên thanh niên và học sinh đã có sự chuyển biến về nhận thức tư tưởng, về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống. Phần lớn đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn đã hiểu rõ hơn nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu. Từ đó, mỗi đoàn viên thanh niên và học sinh có thể nhận thức rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động. 

* Tồn tại: Cùng với những kết quả trên, việc triển khai thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Chi đoàn vẫn còn một số hạn chế như: các hoạt động chưa phong phú, chưa tạo những sân chơi mang tính quy mô.

4. Phương hướng trong thời gian tới:
Ban chấp hành xây dựng kế hoạch triển khai trong năm 2010 với những nội dung cụ thể như: tiếp tục quán triệt trong chi đoàn từng đoàn viên thanh niên về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; tấm gương, bài học của từng cá nhân trong và ngoài ngành thực hiện tốt cuộc vận động nhằm tạo khí thế mới trong việc làm theo tấm gương của Bác; Quán triệt tới từng đoàn viên thanh niên về chủ đề cuộc vận động trong năm 2010 đó là “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”; Duy trì hoạt động theo từng tháng để trao đổi kinh nghiệm, học tập cách làm hay của các đồng chí đoàn viên, đồng thời kiểm tra, giám sát tới từng đoàn viên thanh niên .  

  Đang truy cậpĐang truy cập : 6

  Máy chủ tìm kiếm : 4

  Khách viếng thăm : 2


  Hôm nayHôm nay : 191

  Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6835

  Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1046277

  Bản quyền: Trường THCS Thốt Nốt. Thiết kế: Tin học Vương Cường.

  Xem bản: Desktop | Mobile